Monthly Archives: July 2021

Work of the freeIN Center quoted in an international report from January 2021

The freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) team did a remarkable job in one of the oldest industries – the mining of metals, or the mining industry. For three months, we reached the extreme depth in the survey and analysis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Работа на freeIN Center, цитирана в международен доклад от януари 2021 г:

Екипът на freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) извърши забележителна работа в една от най-старите индустрии – добивът на метали, или минната индустрия. В продължение на три месеца достигнахме до пределна дълбочина в анализа на отношенията в тази индустрия и … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Пътеводител на българския галактически гласоподавател

В България имаме много избори и никакъв избор. След седмици ще имаме (14.11.21) два избора в едно. Как да действа българският избирател в лабиринта от партии? 1. Да гласува за промяна – това е същността на демокрацията. Ако няма промени … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , , | Leave a comment

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society?

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society? *   *   * There are no ready answers here – they are left to you. … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | 1 Comment

Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество?

Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество? *   *   * Тук няма готови отговори – оставени са на тебе. Ако … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | 1 Comment

Bulgaria’s bottom place in terms of public trust in NGOs. The case of an Active Citizens Fund project and beyond.

“The quality implementation of all project proposals financed by the Active Citizens Bulgaria Fund and the achievement of the goals and indicators set in them is of paramount importance for us …” The quote is from a letter from the … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

“Качественото изпълнение на всички проектни предложения, финансирани по Фонд Активни граждани България и достигането на заложените в тях цели и индикатори е от първостепенна важност за нас…” Цитат от писмо на българския екип на “Фонд Активни Граждани”, 10.07.2020. Операторът на … Continue reading

Posted on by freeIN BL Team | 1 Comment