Работа на freeIN Center, цитирана в международен доклад от януари 2021 г:

Екипът на freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) извърши забележителна работа в една от най-старите индустрии – добивът на метали, или минната индустрия.

В продължение на три месеца достигнахме до пределна дълбочина в анализа на отношенията в тази индустрия и на човешкия фактор в нея. Точно както и миньорите достигат в недрата на земята, доколкото технологиите позволяват.

Свършването на качествена работа нямаше да бъде възможно без съдействието на миньори и жители на миньорските селища. Без жената на стария миньор, която разказа как е оцелял мъжа й – като всеки ден, след излизане от мината, отивал на втора работа, два часа събира дърва в гората, които доставял на домакинства в града – това за него била ежедневната профилактика. Или младия миньор, с който стояхме на ледения вятър на една улица, докато разказваше за работата си в открития рудник и за белия дим, който и сега се издигаше над рудника и който казват, че бил само водна пара, но знаеш ли какво има още в нея… Или хората в миньорските клубове и кръчми, които се отбиваха там като падне мрака. Всички те разбираха колко е важно нещата да се кажат такива, каквито са в действителност.

Само изграждането на взаимно доверие с тези хора направи възможно провеждането на надеждно социологическо проучване.

Както в много други сектори, те са основният капитал – хората. И технологиите трябва да им служат и да се използват рационално с дългосрочна визия, където околната среда и човека имат най-важната роля.

Връзка към доклада.

Продукти & Услуги

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Мащабни идеи за развитие на обществата и пазарите и човека

Добре дошли в това отворено блог пространство! freeIN Ideas Blog, или Блог на Свободните Идеи – това е място, където идеите живеят свободно. Това са идеи за обществото, за пазарите, за фирмите.

Социален и корпоративен интелект

Акцентите ПОСТавяме на Социалния и корпоративен интелект. Друг акцент е Съзидателното начало (креативността). И третият акцент са Малките Големи неща. Наясно сме, че значимите идеи са тези, които движат обществата напред, те движат напред и малката фирма, правят от нея жизнена единица, която може да не е номер едно, но заедно с много други като нея са опората на икономиките. Нищо не и пречи да бъде и номер едно.

За това е този блог.

А за кого е?

Това е въпрос не на определение, а на ценности. Затова и ти можеш да участваш, ако приемаш, че това за което говорим има смисъл.

От кого е?

Още при създаването имахме идея – да отворим платформата за добри и полезни неща. Авторите са хора като вас и като нас – просто смятат в един момент, че имат какво да кажат. Те са с идеи, или със забележителна практика. Автентичният опит, кагато е споделен, може да генерира идеи и го прави много по- успешно, отколкото абстрактните разсъждения, макар и последните също да имат своето място и ценност.

И още нещо. С това “Мащабни” не бихме искали да надуваме балони. Просто искаме да кажем, че често голямото и значимото е някъде край нас или в нас. То не винаги е забележимо и не крещи.

И трябва да бъде открито.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Чао, Чао…

Сбогом на талантливите маркетолози и рeкламисти и добре дошли на посредствените!

И след като дойдат, започват война срещу добрия вкус

Може би сте забелязали, че от време на време големи (за българския пазар) фирми започват свои рекламни кампании и “наводняват” побличното пространство с образи, послания, цветове. Това се случва по магистралните билбордове, в градовете, на екраните на компютри и телефони…

За щастие, по туристическите пътеки и по зимните плажове няма от тях – места, където все пак можете да се отърсите от нашествието им. Но това може да се промени, ако някой от загубилите мярката рекламисти се сети за тези места.

Тези кампании са добре финансирани, скъпи, ракламните бюджети са високи. Затова пък ефективността им е ниска, но пораженията, които могат да нанесат са значими и затова си заслужава да се спрем на тях.

Сега си представете, че тези рекламни кампании разпространяват безвкусица, посредственост и също така, са грозни. Това означава, че милиони хора са подложени на атакуваща посредственост, надничаща отвсякъде. Това на практика е война срещу добрия вкус.

Оценката на щетите може да е доста заплашителна. При положение, че такива кампании се повтарят често, ефекта върху съзнанието на много хора вероятно е разрушителен – почти никой не прави подобни прогнози и анализи. Така наречените органи за “защита на потребителите” са дълбоко заспали за въпроси като този.

По някаква причина (неизвестно каква), авторите на такива кампании са горди с посредствената си продукция – не можем да ги виним, някой им плаща, одобрил е преложения подход.

По някакви причини (също неизвестно какви), в рекламните среди се настанява ешелон от посредствени и самодоволни експерти, произвеждащи… посредственост – това, което могат.

Фирмите, които използват такива кампании се вълнуват от един въпрос, и той е “Има ли ефект от нашата кампания?” Не питат за “посредствена”, защото те не знаят, че е такава. Отговорът е – ефектът е такъв, каквато е кампанията – посредствен. С посредствена, макар и скъпа кампания, не могат да наложат успешно нито нов продук, нито нова марка.

Единствените доволни хора в случая са посредствените рекламисти – освен всички други следствия, по този начин те се увеличават, стават повече и от там – посредствеността в публичното пространство също расте.

Затова трябва да се казва достатъчно ясно – “рекламистите са голи”. Защото не е луд, който “изяжда” рекламните бюджети. А тези рекламни бюджети ги плащат отново крайните потребители през по-високите сметки.

Такива кампании обикновено за загубили всякаква мярка и критериите им са снижени или липсват. Ако ти предлагат да поръчаш храна, се настаняват на екрана и не дават възможност да пропуснеш рекламата, което е стандарт. Ефектът от това е голямо число ядосани потребители, които изпитват досада и си казват “може да поръчам от другаде, но не от тук”. Така тези кампании провокират протестно поведение на клиентите, които бойкотират съзнателно техните продукти и услуги.

Така парите за тези рекламни кампании работят срещу това, което рекламират.  Има  още една причина за този ефект – посредствените рекламисти смятат, че всички клиенти също са елементарни.

Но в крайна сметка няма добра новина – публичното пространство е заето от безвкусица и посредственост и това за хората и за социалната среда никак не е добре.

freeIN Blog Team

Posted in Идеи за Обществото, Идеи за пазарите | Leave a comment

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted on by freeIN BL Team | Enter your password to view comments.

Hello Twitter!

Hello Twitter!

It is probably better to stop with the mandatory requirement from your users and customers to whom you owe everything – to provide you with your personal phone, as well as other personal information that is “mandatory”.

Let’s recall some basic principles. People are free, and your users are people too. They have the right to choose what communication to use with others. They have the right to give up the phone – nothing obliges them to have a phone or other electronic connectivity.

Consumers have the right to choose a horse or a carrier pigeon as their main connection with other people. And social networks, if they are really social, must respect this choice.

And because they have that right, they can give up the Twitter as well as the phone. Therefore, the requirement that you have made mandatory seems obsolete, Stone Age thinking (without offending prehistoric people).

So, it would be wise to respect consumer rights. If you do not know these rights well enough, you could use the professional services of independent organizations and learn more about consumers to better understand them.

With best wishes for health and success in improving Twitter!

Some free tips for Twitter team:

 • Replace “we use” with “you can use”.
 • Use more often “OR” to give people more freedom to make choice.
 • Pay more respect to people and their opinion freeIN Center Team.

freeIN Center Team

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , | Leave a comment

Здравей, Туитър!

Здравей, Туитър!

Вероятно е по-добре да спрете със задължителното изискване от потребителите си и клиентите, на които дължите всичко – да ви предоставят личния си телефон, както и друга персонална информация, която е “задължителна”.

Нека да си припомним някои основни принципи. Хората са свободни, а вашите потребители също са хора. Те имат право да избират каква комуникация с другите да използват. Те имат право да се откажат от телефон – нищо не ги задължава да имат телефон, както и друга електронна свързаност.

Потребителите имат право да изберат за основна връзка с другите хора кон или пощенски гълъб. И социалните мрежи, ако са социални наистина, трябва да уважават този избор.

И тъй като имат това право, те могат да се откажат от Twitter, а също и от телефона. Затова изискването, което сте направили задължително, изглежда отживелица, мислене от каменната ера (без да обиждаме пра-историческите хора).

И така, би било разумно да спазвате правата на потребителите. Ако не познавате достатъчно тези права, бихте могли да използвате професионални услуги на независими организации и да научите повече за потребителите, за да ги разбирате по-добре.

С пожелания за здраве и успех в подобряването на Twitter!

Няколко безплатни съвета за екипа на Twitter:

 • Заменете “ние използваме” със “вие можете да използвате”.
 • Използвайте по-често «ИЛИ» за да имат хората повече свобода на избор.
 • Уважавайте повече хората и тяхното мнение.

freeIN Center Team

Posted in Идеи за Обществото | Leave a comment

Work of the freeIN Center quoted in an international report from January 2021

The freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) team did a remarkable job in one of the oldest industries – the mining of metals, or the mining industry.

For three months, we reached the extreme depth in the survey and analysis of the relations in this industry and the human factor in it. Just as miners reach into the bowels of the earth, as far as technology allows.

Completing quality work would not have been possible without the assistance of miners and residents of mining villages. Without the old miner’s wife, who told how her husband survived – every day, after leaving the mine, he went to work for two hours, collecting firewood in the forest for two hours, which he delivered to households in the city. Or the young miner we stood with in the icy wind of a street talking about his work in the open pit mine and the white smoke that still rose above the mine and was said to be just water vapor, but you know what else in it … Or the people in the mining clubs and pubs who stopped there when it got dark. They all understood how important it was to say things as they really were.

Only building mutual trust with these people makes it possible to conduct a reliable sociological survey, what we did.

As in many other sectors, this is the main capital – the people. And technology must serve them and be used rationally with a long-term vision, where the environment and man play the most important role.

 

Link to the report

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Пътеводител на българския галактически гласоподавател

В България имаме много избори и никакъв избор. След седмици ще имаме (14.11.21) два избора в едно. Как да действа българският избирател в лабиринта от партии?

1. Да гласува за промяна – това е същността на демокрацията. Ако няма промени сигурно е, че се образува блато.

2. Да действа лоялно към България – лоялността към партия е грешка.

Както е известно, българи има навсякъде, което означава, че някои наши сънародници пътешестват из необятната Галактика. По време на тези пътешествия им се случва да участват в избори, които последните времена са доста често явление. Това прави належаща необходимостта от “Пътеводител на галактическия гласоподавател” (Заслугата за заглавието е, разбира се на Дъглас Адамс).

 

Бях на предизборна среща в село. Малко село, в ъгъла на галактиката, от него нататък няма път за никъде. Забравено от всички, с 20 жители и много зелени хълмове, но не е в Африка. В България е.

Политиците понякога се сещат за такива села преди избори – но дори и в такива периоди на политически активности, това става рядко – водач на листа в село с 20 души. Те няма да имат и секция, а ще гласуват в съседното село.

Гледам към срещата няколко дни след нея и се чудя на «таланта» на политиците (или както казва Бен Джонсън, «дивя се»), както и на търпимостта на нас, хората към това – 1-2 часа хаотични приказки по общи принципи на управлението, на колите и дим да ги няма.

Хората споменават обикновени ежедневни условия за бита си, които остават нечути. Това е време за поемане на конкретни ангажименти, водене за записки и обвързване със срокове – нищо подобно не се случва на тази среща и на много други. А този водач на листа беше от по-образованите, все пак държи на някакви принципи.

А в селото искат магазин за хляб, работещо осветление по единствената улица, място за новото читалище, малък църковен храм. Искат къщата – музей на прочут техен земляк да е дайстваща, е не като сега, затворена и неуредена – освен красивата природа, това е единствената забележителност. Искат питейна вода – защото не стига до доста къщи.

Тези неща ушите на политика от жълтите павета не ги чуват.

Затова избирателите трябва да имат стратегия, която да накара, дори и тези от жълтите павета, да си отварят ушите и да чуват по-добре.

И така, как да действа избирателя:

Първо, да гласува.

Второ, да тръгва към секцията информиран и да не разчита на плакатите, разлепени по коридорите на изборните помещения.

Трето, да гласува за партия, която е способна да направи промяна – или такава, която имаш шанс да го направи. Тази партия трябва да е различна от управляващата в момента.

Третото е важно, тъй като за да работи демокрацията, промяната е ключа. Застояването на власт създава политическо блато, в което се раждат много политически пороци. Затова смяната на това блато с течаща река е винаги добро решение.

Тази кратка стратегия не е панацея и лекарство за всички дефекти на управлението, но със сигурност ще помогне да се върви към подобрение. Тъй като 99 на сто от избирателите в България не членуват в партии, а просто искат да живеят по-добре.

Това може да стане, като действат.

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , , | Leave a comment

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society?

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society?

*   *   *

There are no ready answers here – they are left to you. If you want a real civil society in Bulgaria, tell us what your answer is

*   *   *

Posted in Идеи за Обществото | 1 Comment

Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество?

Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество?

*   *   *

Тук няма готови отговори – оставени са на тебе. Ако искаш в България да има истинско гражданско общество, кажи какъв е твоят отговор.

Posted in Идеи за Обществото | 1 Comment

Bulgaria’s bottom place in terms of public trust in NGOs. The case of an Active Citizens Fund project and beyond.

“The quality implementation of all project proposals financed by the Active Citizens Bulgaria Fund and the achievement of the goals and indicators set in them is of paramount importance for us …”

The quote is from a letter from the Bulgarian team of the Active Citizens Fund [1], 10.07.2020.

“The operator of the Active Citizens Bulgaria Fund highly appreciates any opinion and feedback regarding the management and implementation of the projects financed within the fund. In this regard, your opinion as an expert who briefly participated in the implementation of one of these projects was also carefully considered by the Fund Operator’s team…”

The quote is from a letter from the management of the Active Citizens Fund, 14.09.2021.

An indicative fact from the letters is that the “citizens” are not present and are not a party or object of any attention – they are mentioned only in the title of the organization. This is another answer to why we are where we are.

Another fact is that we receive an average of one letter a year – obviously the topic and the issues we raise are not important…

Another fact is that we receive an average of one letter a year – obviously the topic and the issues we raise are not important … It is interesting how late the Bulgarian operator of ACF will realize the need for a serious debate on the issues raised. And these questions are basic – do funded projects work for or against civil society? Do they affirm democratic values or support the status quo of the past?

Where we are?

RED LIST: Bufo periglenes, the Golden Toad, was last recorded on May 15, 1989

The question is standard and the short answer is: At the bottom. According to the trust criterion, NGOs in Bulgaria are “at the very bottom” globally. Or if the bottom of trust has any levels, Bulgaria is at the lowest. This is not a surprise, nor the only ranking in which we lead from the bottom up.

The marsh element here is not accidental, but it has another meaning – the team of the site supports the protection of endangered marsh species.

But NGOs  in Bulgaria as a sector and as separate organizations do not ask questions like this. They prefer to exist in an environment of self-sufficiency that they have created for themselves. Citizens are often just a backdrop to what is happening as a result of NGO projects.

How does this happen and why does it go “unnoticed”?

White water lilies are a typical marsh plant in European areas of deeper water.

Over time, a formal system of relations has been established that uses a bureaucratic model copied by the state administrations in Bulgaria (which have never been reformed). This model is completely compromised. That is why the place of Bulgarian NGOs in terms of trust in them is the “bottom” according to a global Gallup study.

 

In one of the profiles of this ranking, the countries are divided into two groups – Top 10 and Bottom 10 (ten at the top and ten at the bottom). Bulgaria is the last of those at the bottom, or the most accurate definition is that we are “at the bottom of the bottom.” Many Bulgarians are already accustomed to such assessments. And NGOs are obviously used to it, probably the bottom already seems like a comfortable place to them. Maybe they are hoping for a new project line, for “getting out of the bottom zone” …

The question that seems rhetorical is whether funding organizations, including the Active Citizens’ Fund, have also become accustomed to the latter and accepted it as the norm.

The technology to get to the bottom and like there

Marsh in shallow water on a lakeshore

If you are familiar with the cuisine of an NGO, you probably have a hypothesis based on your own experience – how does this happen? And what is the technology to get to the bottom, stay there for a long time and start liking it.

 

Bottom technology includes a system of rules designed to manage and control projects. Characteristic of these rules is “a lot of accountability” and “no efficiency” – so they could be described briefly. In practice, they allow a project to have zero efficiency or even lower if it has significantly contributed to the collapse of trust in NGOs.

Technology necessarily involves dependencies. In the case of local organizations that are “established”, their heavy dependencies are also established – from local authorities, from companies and everything that holds some levers of influence. And no values of civil society matter against this background. Broken through these dependencies, the goals of each project and each specific activity are distorted.

The wall

For NGOs to be there, this speaks to a sustainable trend that does not start now, with any project like ACF / 238 of the Active Citizens Fund, but long before it. This project is just another brick in the wall. And this wall is an obstacle for people to recognize and develop an authentic civil society and organizations. When some walls formally fell in Eastern Europe, others like this emerged. This is a wall between NGOs and the Society. Of course, this journey to the bottom of the world rankings cost a lot. Because these walls are expensive.

The funds should analyze it, but each project has contributed to raising this wall of interest to NGOs. This wall protects NGOs from the Society. It is better not to interfere in their work, nor to be interested in the effectiveness of the implemented projects.

If, on the one hand, the funding institutions are not interested in this issue, and on the other hand, the society is not interested – the conditions are ideal for creating a marsh in which interesting biological species such as Bulgarian NGOs develop.

Without their knowledge, the working people in our communities have financed these projects and, accordingly, these processes through their taxes.

An important conclusion is that this situation is

Result of the rules

Many kinds of birds nest in marshes; this one is a yellow-headed blackbird.

and the regulations governing the projects.

Therefore, it would not be fair to blame an NGO – because it simply takes advantage of the opportunities provided by the “rules”. One brick is not to blame for the whole wall, but also the fact that the bricks have no interest in the wall falling.

 

What does the analysis of one case show – project ACF / 238?

Project ACF / 238 is “Advocacy campaign for social housing and housing plots in the municipalities of Stara Zagora, Plovdiv, and Maritza” and has been implemented for 18 months since October 2019.

It shows that in practice a wrong model of selection, funding and control has been imposed. The result of this wrong model is that everyone is (almost) a loser.

To what extent the case ACF / 238 is typical, or an exception – this should be the subject of another analysis. And what part of the projects work by imitating activities, far from the ideas and values ??for which the respective programs that finance projects are created. But these questions require answers.

The practice necessarily includes “Imitation”

NGOs (Non-Governmental Organizations) have reached a new kind of “professionalism”: In it, imitation of activity, adjustment of reports, manipulative approach to people have become virtues that help them to exist in this form. If an “expert” appears who can report an event without it happening at all, it will be very much appreciated.

This approach and the current rules allow:

 • An organization that is not the author of the project to receive a contract for its implementation.

 

 • A team that is far from the spirit of a project and does not believe in the meaning and necessity of it should be obliged to work on it for months and years.

 

 • To hold formal events – such as a one-day conference lasting 111 minutes, etc. (If this group of reporting and receiving organizations lives on another planet, maybe those minutes are really days and months – the question may be unexplored)

 

 • To hold press conferences in which the main points of view and key participants are absent. The information presented through the media manipulate the community for which (on paper) it works.

 

 • Low or no competence in the areas in which the project commits to work. The only respected competence is “the preparation of reports that can be accepted without problems”. Experts who hold on to their reputation, it is normal that they do not want to participate in such a vicious model of work.

 

 • They allow the interests of the community to be put last – probably the most important consequence of all.

 

 • For this to happen with a project like ACF / 238, he points out that it is allowed and the current rules tolerate it and make it a practice. How widespread is this practice – this is an important question that requires special attention. Now we can say that if it were an exception, we would not be at the bottom.

Wonderful  NGO conferences

“Established” NGOs have an “Established” entourage of people they invite when they have to organize a conference on a topic. The topic does not matter, nor the competence of these people. The important thing is to have a presence, a hall that looks full, and photos.

About 30 people come who are aware that they are participating in an imitation of an event and no one has any illusions that it makes any sense.

NGOs in Bulgaria have gained a lot of experience. They formed a cynical attitude towards social reality. For them, conferences do not make sense anyway, so their formal holding is mandatory. In the case of project ACF / 238: 30 people, 111 minutes, a few photos, if possible without conflicting points of view not to spoil the relationship with the government (this is one of the mandatory dependencies), catering on foot and done. The one-day conference is over.

This approach has become the norm, and attempts to do it right – to deviate.

As this cannot be hidden from the community – the collapse of trust in such organizations and NGOs in general is a logical consequence.

Convenient NGO press conferences

NGOs are on the verge of excellence – to hold many conferences and press conferences, and to say nothing. This only seems easy at first glance, it requires a lot of experience, a lot of won projects, mastered funds and established positions at the local level. Thus, a zero effect on the specific work can be achieved and a new bottom of mistrust among the community. The community has no voice, it cannot give a press conference. And since distrust is not measured by anyone, it doesn’t matter to them. The caravan of NGO carts is leaving – what more could they want. And the projects are going well, so is the funding. The dreams of the Bulgarian NGOs have been realized (especially of the established NGOs). And let no one mention citizens, civil rights, democracy!

The NGO press conference looks like this (in the case of project ACF / 238):
It is announced without much noise. A limited range of media is invited, if possible at a minimum. Participants are selected who can speak without saying anything, the participation of potential community representatives or experts who have something to say is diverted. A few photos for the reports, and you’re done. The press conference went unnoticed as it was organized.

 

Possible solutions

 

If someone shows the will and common sense to introduce some logic that puts the interests of civil society first, it will not be difficult to do so. These are just a few ideas in this direction:

 • The selection of projects and organizations must be open and allow for real competition of ideas. The current selection generates clientelism and mediocrity. The market for ideas does not work in this area. Many NGOs have actually been living in times of socialism. The mechanism must enable an organization created today to reach a contract for the realization of its idea.

 

 • It is necessary to have internal competition in significant projects.

 

 • This will prevent the possibility of a small team to unite around making reports and photo sessions and “forget” about the meaning and interests of the community.

 

 • Independent analysis of the effectiveness of each project.

 

This can easily be realized in the presence, as we have said, of good will or “political will”. Each activity and each project has a precisely defined target group. An objective study among this group, done by an independent party, will make each project many times more effective and will help to break away from the bottom of the next ranking. You just have to give the community a chance to say what has actually been done and what the effect is.

 

 • Prioritize effectiveness over reporting.

 

Last but not least, it will enable the creative and valuable people in the organizations to really work. There is no doubt that the people and organizations of the ACF-238 project, and not only them, will replace imitation with real work for the benefit of local communities when placed in normal conditions. In place of the current ones, which allow all these “NGO practices” to exist and keep us at the bottom of global rankings.

*   *   *

Note: The Ideas Blog team supports efforts to protect the rare and endangered species that inhabit the swamps.

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society?

—————-

[1] The Active Citizens Fund was set up to help Iceland, Norway and Liechtenstein fund projects in Europe to strengthen democratic values and civil society and to support inclusion, democracy and active participation.

Posted in Uncategorized | 1 Comment